Log in

2019 Officers    

 - Xiaokun Liang, Chair, xiaokunliang36@yahoo.com

 - Xiaohong Liu, Co-Chair, lxh_11_2001@163.com

Guimin Zhang, Co-Chair, zhangguimin@ihcams.ac.cn


Members

Zejuan Wang

Zhixin Wang

Xiaohui Lang

Hairu Cao

Kun Rao

Shujun Xing

Junwen, Xie


Meetings & Events

MeetingsMeeting Minutes


International Association of Clinical Research Nurses

2331 Rock Spring Road
Forest Hill, MD 21050, USA
443-640-1041 (Phone)
443-640-1031 (Fax)
iacrn@iacrn.org


Powered by Wild Apricot Membership Software